Ανοίγουν τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Μάνδρα.

01/12/2017  2276
Ανοίγουν τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 τα σχολεία  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Μάνδρα.

Την επανέναρξη των μαθημάτων στην Δημοτική Ενότητα Μάνδρας ανακοίνωσε η Δήμαρχος, κ. Γιάννα Κριεκούκη με απόφασή της. Έτσι οι μαθητές των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών, του Γυμνασίου και του Λυκείου Μάνδρας θα επανέλθουν στις τάξεις από τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές έχει προβλεφθεί η μεταστέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και του 5ου Νηπιαγωγείου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο.

---

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις  του άρθρου 58 Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα τα άρθρα 94 και 95
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4. εδ.27 του ν.3852/10 περί του προγράμματος Καλλικράτη
  3. Την αποκατάσταση του οδικού δικτύου που καθιστά  ασφαλή την μετάβαση και παραμονή των μαθητών στα σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας  

Αποφασίζουμε

 1. Την επανέναρξη των μαθημάτων στην Δημοτική Ενότητα Μάνδρας από 4.12.2017 σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας

2. Την μεταστέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου στο 1ο Δημοτικό Μάνδρας και του 5ου Νηπιαγωγείου στο 5ο Δημοτικό Μάνδρας μέχρι την αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν προκληθεί

Η απόφαση ισχύει μέχρι τροποποίηση της με άλλη απόφαση.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ