ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

13/11/2017  205
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠ.ΥΠ.ΠΡ.ΚΥΒ. ΟΙΚ.3373/390/20-3-75 (ΦΕΚ349 Β΄) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 και άρθρου 70 παρ.1 του ΠΔ 28/80
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 και του άρθρου 273 παρ.1 του Ν.3463/06
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
4. Τις διατάξεις της υπ΄αριθΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄)
5. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και μηχανημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της Απ. Υπ.Πρ. ΚΥΒ. οικ3373/390/20-3-75(ΦΕΚ-349 Β΄)

Γνωστοποιούμε ότι στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, στο Δημοτικό κατάστημα Μάνδρας την 14η του μηνός Νοεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα μετέχουν στην παραπάνω Επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ( http://www.mandras-eidyllias.gr/ )

 

Ο Αναπλ.Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ
Κρητικός Ανδρέας
Πολ.Μηχ./ΠΕ3 με Βαθμό Γ