Διακοπή λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω παγετού στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων και Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών

25/02/2019
Διακοπή λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω παγετού στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων και Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών

Έχοντας υπόψη της:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου. 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/07-06-2010 η. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Τις επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖOYME

Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων και Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, τη Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, θα παραμείνουν κλειστά λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού .

Συνημμένα Αρχεία