Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ


Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου.

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου.
Ημ/νια: 22/09/2017 15:09:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΔΗΩΛΑ-Χ1Π

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 22/09/2017 13:47:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΒΜΩΛΑ-ΧΞΚ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 22/09/2017 13:43:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΞΛΩΛΑ-95Ν

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 22/09/2017 13:34:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω083ΩΛΑ-Ι1Σ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 22/09/2017 13:32:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ7ΗΩΛΑ-ΡΣΕ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 22/09/2017 13:30:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ07ΩΛΑ-Κ4Σ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 22/09/2017 12:42:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΙΤΩΛΑ-4ΛΑ

Έγκριση παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (5ο Τμήμα-Μονομελές), στη δικάσιμο της 22.09.2017, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και την απόρριψη της από 20.10.2010 αγωγής του Δημητρίου Δούντση εναντίον του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, από κοινού ή και χωριστά των δικηγόρων Αθηνών, Ευανθίας Δημητριάδου του Νικολάου (ΑΜ ΔΣΑ 24320), κατοίκου Αθηνών και Αυγουστίνας Αβρανά του Νικηφόρου (ΑΜ ΔΣΑ 30236) καθώς και κάθε άλλης ενέργειας που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την απόρριψη της πιο πάνω προσφυγής.

Θέμα: Έγκριση παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (5ο Τμήμα-Μονομελές), στη δικάσιμο της 22.09.2017, καθώς και σε κάθε άλλη μεταγενέστερη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και την απόρριψη της από 20.10.2010 αγωγής του Δημητρίου Δούντση εναντίον του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, από κοινού ή και χωριστά των δικηγόρων Αθηνών, Ευανθίας Δημητριάδου του Νικολάου (ΑΜ ΔΣΑ 24320), κατοίκου Αθηνών και Αυγουστίνας Αβρανά του Νικηφόρου (ΑΜ ΔΣΑ 30236) καθώς και κάθε άλλης ενέργειας που έχει γίνει μέχρι σήμερα για την απόρριψη της πιο πάνω προσφυγής.
Ημ/νια: 22/09/2017 10:59:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6611ΩΛΑ-5ΛΘ

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Ο.Τ. 11 στη θέση «Βαλαρία» της Δ.Κ. Μάνδρας συνολικού προϋπολογισμού 785.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Ο.Τ. 11 στη θέση «Βαλαρία» της Δ.Κ. Μάνδρας συνολικού προϋπολογισμού 785.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 22/09/2017 08:39:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΒΛΩΛΑ-Α12

Έγκριση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 18108/15.9.2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου»»

Θέμα: Έγκριση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 18108/15.9.2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου»»
Ημ/νια: 21/09/2017 16:06:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ1ΙΩΛΑ-30Κ