Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ Μ. ΙΟΥΝΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ Μ. ΙΟΥΝΙΟΥ
Ημ/νια: 19/01/2018 14:36:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Γ3ΦΩΛΑ-66Χ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΕΗ Μ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Θέμα: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΕΗ Μ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ημ/νια: 19/01/2018 14:08:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΔΚΩΛΑ-ΖΩΜ

ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Θέμα: ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Ημ/νια: 19/01/2018 14:05:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΕΘΩΛΑ-Π6Σ

ΤΟΚΟΙ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Θέμα: ΤΟΚΟΙ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Ημ/νια: 19/01/2018 14:04:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΖΖΩΩΛΑ-4ΥΘ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΕΗ Μ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Θέμα: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΕΗ Μ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ημ/νια: 19/01/2018 14:01:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΞΖΩΛΑ-ΖΤΚ

Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ

Θέμα: Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ
Ημ/νια: 19/01/2018 13:59:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ3ΘΩΛΑ-5Ψ8

Ε ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ

Θέμα: Ε ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ
Ημ/νια: 19/01/2018 13:55:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΡΨΩΛΑ-Ρ86

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ)

Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ)
Ημ/νια: 19/01/2018 13:33:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν90ΩΛΑ-893

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 19/01/2018 13:25:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΙΩΙΩΛΑ-Ι2Χ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Θέμα: ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Ημ/νια: 17/01/2018 14:01:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟ3ΟΩΛΑ-7Ο0