Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ


Yποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για ενέργειες δημοσιότητας και δικτύωσης του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μάνδρας – Μάνδρας.

Θέμα: Yποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για ενέργειες δημοσιότητας και δικτύωσης του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μάνδρας – Μάνδρας.
Ημ/νια: 23/03/2018 14:13:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΡΒΩΛΑ-Ι4Β

Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χώρων.

Θέμα: Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χώρων.
Ημ/νια: 23/03/2018 14:11:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞ5ΙΩΛΑ-ΨΨΝ

Αναγνώριση δικαιούχων

Θέμα: Αναγνώριση δικαιούχων
Ημ/νια: 23/03/2018 13:58:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΨ6ΩΛΑ-ΒΘΟ

Ανάθεση σε δικηγόρο της εξώδικης νομικής υποστήριξης του Δήμου κατά τη διαδικασία σύνταξης απόψεων επί αιτήσεως θεραπείας του Γ. Λιάσκου, ΕΔΕ, αναδόχου του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΑΡΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ».

Θέμα: Ανάθεση σε δικηγόρο της εξώδικης νομικής υποστήριξης του Δήμου κατά τη διαδικασία σύνταξης απόψεων επί αιτήσεως θεραπείας του Γ. Λιάσκου, ΕΔΕ, αναδόχου του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΑΡΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ».
Ημ/νια: 23/03/2018 13:48:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠ3ΑΩΛΑ-ΝΒ7

Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για μίσθωση γερανοφόρου οχήματος μεταφοράς για την απομάκρυνση βαρέων αντικειμένων και κατεστραμμένων οχημάτων συνεπεία της πλημμύρας της 15ης Νοεμβρίου 2017.

Θέμα: Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για μίσθωση γερανοφόρου οχήματος μεταφοράς για την απομάκρυνση βαρέων αντικειμένων και κατεστραμμένων οχημάτων συνεπεία της πλημμύρας της 15ης Νοεμβρίου 2017.
Ημ/νια: 23/03/2018 13:47:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΨ0ΩΛΑ-6ΗΟ

Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση των συνεπειών της πλημμύρας της 15ης Νοεμβρίου 2017

Θέμα: Υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση των συνεπειών της πλημμύρας της 15ης Νοεμβρίου 2017
Ημ/νια: 23/03/2018 13:46:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 65Β3ΩΛΑ-7ΒΜ

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο όπως εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την σύνταξη και κατάθεση προσφυγής κατά της 105027/36938/11.01.2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο όπως εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την σύνταξη και κατάθεση προσφυγής κατά της 105027/36938/11.01.2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Ημ/νια: 23/03/2018 13:45:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΘΕΙΩΛΑ-Γ77

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, όπως εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας (διαδικασία εργατικών διαφορών) για τη συζήτηση της από 14.12.2017 (αριθ. καταθ. 2307/22/2017) αγωγής.

Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, όπως εκπροσωπήσει το δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας (διαδικασία εργατικών διαφορών) για τη συζήτηση της από 14.12.2017 (αριθ. καταθ. 2307/22/2017) αγωγής.
Ημ/νια: 23/03/2018 13:41:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω24ΦΩΛΑ-ΣΜΛ

Yποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έγκριση δαπάνης ποσού 24.800,00€ για αμοιβές για την προστασία αδέσποτων ζώων.

Θέμα: Yποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έγκριση δαπάνης ποσού 24.800,00€ για αμοιβές για την προστασία αδέσποτων ζώων.
Ημ/νια: 23/03/2018 13:40:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6430ΩΛΑ-Ξ1Ε

Δέσμευση πίστωσης ποσού 17.889,45€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7421.0014 για εκπόνηση μελετών πράξεων αναλογισμού του ρυμοτομικού σχεδίου Μάνδρας

Θέμα: Δέσμευση πίστωσης ποσού 17.889,45€ σε βάρος του ΚΑΕ 30.7421.0014 για εκπόνηση μελετών πράξεων αναλογισμού του ρυμοτομικού σχεδίου Μάνδρας
Ημ/νια: 23/03/2018 13:38:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΗ4ΩΛΑ-ΖΙΤ