Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ


Σύνταξη 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Θέμα: Σύνταξη 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
Ημ/νια: 20/11/2017 13:36:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 699ΟΩΛΑ-ΣΨΓ

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Ημ/νια: 20/11/2017 11:45:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΣΕΩΛΑ-ΤΥΠ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Ημ/νια: 20/11/2017 11:38:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Ζ9ΤΩΛΑ-ΚΧΟ

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ημ/νια: 20/11/2017 11:30:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 78ΦΔΩΛΑ-ΘΡΙ

Ανάκληση της με αριθμ. 412/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: Ανάκληση της με αριθμ. 412/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 20/11/2017 11:04:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9Θ9ΩΛΑ-ΓΑ1

Λήψη απόφασης για υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλών της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ σύμφωνα με το Ν. 4483/2017

Θέμα: Λήψη απόφασης για υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλών της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ σύμφωνα με το Ν. 4483/2017
Ημ/νια: 20/11/2017 10:55:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΞΘΩΛΑ-ΧΤΗ

Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Θέμα: Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
Ημ/νια: 20/11/2017 10:53:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΦΞΑΩΛΑ-ΗΓΠ

Σύνταξη 7ης αναμόρφωσης προυπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Θέμα: Σύνταξη 7ης αναμόρφωσης προυπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
Ημ/νια: 20/11/2017 10:25:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΦΗΩΛΑ-ΤΩ0

Ορισμός υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τις ασφάλειες των οχημάτων του Δήμου.

Θέμα: Ορισμός υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τις ασφάλειες των οχημάτων του Δήμου.
Ημ/νια: 20/11/2017 10:21:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΓ7ΩΛΑ-ΘΙΘ

Aπόφαση για διακοπή μαθημάτων

Θέμα: Aπόφαση για διακοπή μαθημάτων
Ημ/νια: 19/11/2017 18:04:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Η6ΛΩΛΑ-8Η3