Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ


Έγκριση του με αριθμ.πρωτ. 14467/20.7.2017 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Θέμα: Έγκριση του με αριθμ.πρωτ. 14467/20.7.2017 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
Ημ/νια: 27/07/2017 13:46:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΖΗΩΛΑ-ΕΙ4

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της τροποποίησης ή μη, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της τροποποίησης ή μη, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
Ημ/νια: 27/07/2017 13:38:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω23ΠΩΛΑ-ΖΜΤ

Δέσμευση πίστωσης ποσού 24.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ με τίτλo «Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη για την ωρίμανση και ένταξη έργων του Δήμου στο ΕΣΠΑ και άλλες χρηματοδοτικές πηγές»

Θέμα: Δέσμευση πίστωσης ποσού 24.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ με τίτλo «Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη για την ωρίμανση και ένταξη έργων του Δήμου στο ΕΣΠΑ και άλλες χρηματοδοτικές πηγές»
Ημ/νια: 26/07/2017 16:00:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΝΘΩΛΑ-6ΒΞ

Δέσμευση πίστωσης ποσού 6.500,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 25.6261.0001 με τίτλo «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων»

Θέμα: Δέσμευση πίστωσης ποσού 6.500,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 25.6261.0001 με τίτλo «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων»
Ημ/νια: 26/07/2017 15:58:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω988ΩΛΑ-Ε4Ρ

Έγκριση δαπάνης και υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για προμήθεια 1500 κιλών διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (NaClO), περιεκτικότητας ≥12 % w/w

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και υποβολή αιτήματος στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για προμήθεια 1500 κιλών διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (NaClO), περιεκτικότητας ≥12 % w/w
Ημ/νια: 26/07/2017 15:56:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΤ9ΩΛΑ-ΠΧ6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΒΙΛΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΒΙΛΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ημ/νια: 26/07/2017 14:23:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΨΞΩΛΑ-Γ01

Προμήθεια μηχανήματος συγκόλλησης σωλήνων πολυαιθυλενίου

Θέμα: Προμήθεια μηχανήματος συγκόλλησης σωλήνων πολυαιθυλενίου
Ημ/νια: 26/07/2017 13:48:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩΟ2ΩΛΑ-ΦΩ3

Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 13531/14.7.2017 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

Θέμα: Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 13531/14.7.2017 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»
Ημ/νια: 24/07/2017 10:14:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 674ΩΩΛΑ-6Θ0

Εφαρμογή νέου ωραρίου λειτουργίας και ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ 0880 ) Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας »

Θέμα: Εφαρμογή νέου ωραρίου λειτουργίας και ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ 0880 ) Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας »
Ημ/νια: 21/07/2017 08:51:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 71ΝΠΩΛΑ-Γ9Σ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ
Ημ/νια: 20/07/2017 14:43:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ2ΓΩΛΑ-ΓΞ2