ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ»

23/08/2017
Συνημμένα Αρχεία