Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως τέκνου εκτός γάμου

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Το αναγνωριζόμενο τέκνο κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο και σε περίπτωση που είναι ανήλικος, την αίτηση κάνει κάθε πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  •  Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης.
  •  Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεων με τα νέα στοιχεία.

Σε περίπτωση που πρόκειται για άρρεν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να π