Έκδοση πιστοποιητικού για σπουδές στο εξωτερικό

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Δήλωση Ν.1599/86
  • Μια φωτογραφία

Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται αυθημερόν.