Απόφαση ονομασίας ανώνυμης οδού της Δ.Ε. Μάνδρας σε οδό "Μύρωνος"

23/01/2023

Λήψη απόφασης επί της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006,  για την ονομασία ανωνύμου οδού μεταξύ των ΟΤ84,84Α  και 84Β    της Κοινότητας Μάνδρας, σε οδό «Μύρωνος».

Στη  Mάνδρα, στις 13 του μήνα  Ιανουαρίου του έτους 2023  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα  19:30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, συνήλθε σε δημόσια τακτική επαναληπτική μικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την υπ’αριθμ. πρωτ.450/13-01-2023  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η  οποία γνωστοποιήθηκε  στα μέλη σύμφωνα  με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Απόφαση 11 επί της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 8 - οδός ΜύρωνοςΑρχείο: doc 123 kB