Απόφαση ονομασίας ανώνυμου πεζοδρόμου σε οδό "Σμύρνης" στη Δ.Ε. Μάνδρας στο πλαίσιο εκδηλώσεων μνήμης για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή

23/01/2023

Λήψη απόφασης επί της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006,  για την ονομασία ανωνύμου οδού μεταξύ των οδών Ομήρου και Περικλέους της Κοινότητας Μάνδρας, σε οδό «Σμύρνης» .

Στη  Mάνδρα, στις 13 του μήνα  Ιανουαρίου του έτους 2023  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα  19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, συνήλθε σε δημόσια τακτική επαναληπτική μικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την υπ’αριθμ. πρωτ.450/13-01-2023  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η  οποία γνωστοποιήθηκε  στα μέλη σύμφωνα  με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου

Συνημμένα Αρχεία

Απόφαση 10 επί της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 8 - οδός Σμύρνης Αρχείο: doc 121,5 kB