Ονομασία οδού που άγει από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως την οποία και τέμνει προς την είσοδο των σχολικών κτιρίων και μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κοινότητας Ερυθρών, στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, σε οδό ‘ΑΙΤΗΣ’

05/10/2022

Λήψη απόφασης επί της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006,  για την ονομασία οδού που άγει από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως την οποία και τέμνει προς την είσοδο των σχολικών κτιρίων και μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κοινότητας Ερυθρών, στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, σε οδό ‘ΑΙΤΗΣ’

Στη  Mάνδρα, σήμερα στις 27του μήνα Ιουλίου του έτους 2022  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα  18:00μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου κατόπιν αναβολής με απόφαση του Προέδρου λόγω ανωτέρας βίας, (πυρκαγιά στις θέσεις Νέος Πόντος και Νέα Ζωή), σύμφωνα με την εγκύκλιο 375/02-06-2022 ΥΠ.ΕΣ, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με  αριθμ. Πρωτ.9090/22-07-2022 πρόσκληση & την υπάριθμ. 9268/26-07-2022έγγραφης ανακοίνωσης αναβολής  του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα  με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα όμοια θέματα ημερήσιας διάταξης της 22-07-2022 .

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Oνομασία οδού που άγει από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως την οποία και τέμνει προς την είσοδο των σχολικών κτιρίων και μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κοινότητας Ερυθρών, στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, σε οδό ‘ΑΙΤΗΣ’Αρχείο: pdf 173 kB