Κανονισμός Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου

Κανονισμός Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου

Το Κοινωνικό Παντοπωλείου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σκοπός του είναι η ανακούφιση και στήριξη άπορων οικογενειών προσφέροντάς τους, κάθε μήνα, είδη πρώτης ανάγκης εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων αυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα προϊόντα που παρέχονται είναι δωρεές και χορηγίες ευαισθητοποιημένων πολιτών, συλλογικών φορέων και επιχειρήσεων.
Είμαστε αισιόδοξοι ότι, μέσω αυτής της συλλογικής δράσης, θα μπορέσουμε όλοι μαζί να προσφέρουμε σε όλους αυτούς που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ευελπιστούμε ότι όλοι οι πολίτες θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα και θα αγκαλιάσουν την προσπάθειά μας.

Μπορείτε και εσείς να συμβάλετε σε αυτό το έργο προσφέροντας τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης ακόμη και την εθελοντική σας εργασία.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο και σκοπός του παρόντος κανονισμού Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας ως υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και ένδυση απόρων δημοτών στο πλαίσιο του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85).

ΆΡΘΡΟ 2
Βασικές αρχές, σκοπός Ο σκοπός της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο δίκτυο πρωτοβουλιών και δράσεων του Δήμου στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής. Στοχεύει στην κοινωνική προστασία και μέριμνα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Επιδιώκει, να συμβάλει στη μερική άρση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης ατόμων και οικογενειών.
Προβάλει, κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί με βάση τα παραπάνω αιτήματα και ανάγκες τους συνανθρώπους μας και τις εταιρίες για να συνδράμουν στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς κατηγορίες του κοινωνικού ιστού της πόλης μας.

ΑΡΘΡΟ 3
Έδρα Κτήρια και Χώροι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Έδρα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στην Μάνδρα.

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας μεριμνά για τη διάθεση κατάλληλων κτηρίων και χώρων για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Δημοτικού Παντοπωλείου, καθώς και για την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μέσων που καθιστούν εύρυθμη την λειτουργία του.

Για την εύρυθμη λειτουργία του, το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο πρέπει να διαθέτει κατάλληλους χώρους, εξοπλισμό και μέσα, που περιλαμβάνουν:
α) πρατήριο διανομής τροφίμων.
β) πρατήριο διανομής λοιπών ειδών (ατομικής υγιεινής-καθαριότητας, βρεφικής φροντίδας, ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού).
γ) αποθήκες (για τη συγκέντρωση, φύλαξη και προετοιμασία των χορηγούμενων από τα πρατήρια ειδών).
δ) γραφείο.

ΑΡΘΡΟ 4
Παροχές Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται να διανέμονται σε άπορους κατοίκους του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας:
α) τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας.
β) είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας.
γ) είδη βρεφικής ανάπτυξης.
δ) νωπά τρόφιμα και κατεψυγμένα (εφόσον υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμός που διασφαλίζει την ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την καλή τους κατάσταση από άποψη υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις).
ε) είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού.

2. Τα παρεχόμενα είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται κυρίως από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους με δαπάνη του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπουργική Απόφαση 11389/1993, ΦΕΚ Β’ 185).

3. Τα προϊόντα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα παραχωρούνται δωρεάν από επιχειρηματίες, προμηθευτές, άτομα, οργανωμένους φορείς, σχολεία και επιπλέον θα εξασφαλίζονται μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων. Ο αριθμός των δικαιούχων ανά εξάμηνο (μονήρη άτομα και οικογένειες) εξαρτάται από τα προϊόντα τα οποία θα είναι διαθέσιμα.

ΑΡΘΡΟ 5
Επιτροπή Διαχείρισης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία και εποπτεία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης.

2. Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
Ο/Η Δήμαρχος ή ο/η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής εφόσον έχει ορισθεί , ως πρόεδρος της Επιτροπής.
Οι κατά τόπο Αντιδήμαρχοι .
Δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας.
Δύο Σύμβουλοι της μειοψηφίας

Σε περίπτωση άρνησης των παρατάξεων να ορίσουν εκπροσώπους προτείνονται σύμβουλοι από την παράταξη της πλειοψηφίας. Η σχετική με τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, απόφαση
λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

3. Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εποπτεύει τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
β) Καθορίζει τους δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού.
γ) Μεριμνά για τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας, της υγιεινής και της καλής κατάστασης των
προϊόντων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
δ) Συντάσσει και παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της τον διαχειριστικό απολογισμό.

4. Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη της Επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα μέλη
ακόμη __________και την ημέρα της συνεδρίασης. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν και αποφασίζει για κάθε θέμα με την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

5. Με απόφαση Δημάρχου, ορίζεται διοικητικός υπάλληλος για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και την τήρηση του πρακτικού των συνεδριάσεων.

ΑΡΘΡΟ 6
Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραμμα του αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και υλοποιείται με τη βοήθεια χορηγών, δωρητών, εθελοντών, καθώς και με ενίσχυση από Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

2. Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου πραγματοποιείται:
α) από προσωπικό (τακτικό ή και έκτακτο), διαφόρων ειδικοτήτων, που υπηρετεί στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας.
β) από προσωπικό που θα απασχολείται ειδικά για το σκοπό αυτό, μετά από συμμετοχή του Δήμου σε Εθνικά, Περιφερειακά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα (π.χ. Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας).
γ) από Εθελοντές Δημότες.
δ) εφόσον υπάρχει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη επαρκώς αιτιολογημένη, από προσωπικό συναφών ειδικοτήτων, το οποίο, μπορεί να αποσπάται για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73, παρ. 1 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143).

3. Με απόφαση του Δημάρχου, ορίζεται το προσωπικό των περιπτώσεων α) , γ) και δ) της προηγούμενης παραγράφου, που στο εξής θα ονομάζεται Επιτροπή Λειτουργίας. Επίσης ορίζεται ο υπεύθυνος της καθώς και τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού της.
Στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου μπορούν να μετέχουν, όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι καθώς και το εργατικό προσωπικό τακτικό και έκτακτο.

4. Το ορισθέν προσωπικό λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι αρμόδιο για την εύρυθμη, ασφαλή και διαφανή λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, με αρμοδιότητες:
α) την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων.
β) την διερεύνηση της ορθότητας των στοιχείων που καταγράφονται στις αιτήσεις και στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των δικαιούχων.
γ) την σύνταξη εκθέσεων Κοινωνικού Λειτουργού, για περιπτώσεις εξακρίβωσης αναγκών
δυνητικών δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπου κριθεί απαραίτητο.
δ) την αναζήτηση χορηγών και την επικοινωνία μαζί τους
ε) την παραλαβή των προϊόντων των δωρητών, χορηγών, την διανομή των προϊόντων, την τήρηση μητρώου παραλαβής προϊόντων και διανομής προς τους δικαιούχους.
ζ) την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τους προσφέροντες φορείς (χορηγούς και δωρητές).η) την πληροφόρηση των πολιτών, των φορέων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τους στόχους, τη λειτουργία, τις δραστηριότητες, τη διαχείριση και την απόδοση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιούχοι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Δυνητικοί δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
α) Έλληνες δημότες κάτοικοι του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.
β) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

2. Βασικό κριτήριο για την ένταξη, μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση της «απορίας», η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων, όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

3. Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
i) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:
Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο.
Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτού, υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ii) Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου- δυνητικού δικαιούχου:
Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθμού.
Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.
Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι ορισθέντες για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, που δεσμεύονται για την εχεμύθειά τους.

4. Από την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται η κάλυψη ή μη των ακόλουθων κοινωνικών κριτηρίων:

Απορία: Ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως πεντέμιση χιλιάδες (5.500) ευρώ, κλιμακούμενο για τα μέλη της ίδιας οικογένειας ως εξής:

Μέλη Οικογένειας Εισόδημα
Επιπλέον ένα (1) άτομο 6.000 ευρώ
Επιπλέον δύο (2) άτομα 7.500 ευρώ
Επιπλέον τρία (3) άτομα 9.000 ευρώ
Επιπλέον τέσσερα (4) άτομα και άνω 12.000 ευρώ

Οικογενειακή Κατάσταση: Πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ.
Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων των ουσιοεξαρτήσεων), καθώς και αναπηρία.
Ανεργία.
Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που θέτουν άτομα ή οικογένειες ευρισκόμενες σε δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση. Τα παραπάνω κριτήρια δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

5. Τα δικαιολογητικά α) υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. β) συγκεντρώνονται και γ) αξιολογούνται από τους υπεύθυνους ορισθέντες υπαλλήλους του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.

6. Η Επιτροπή Διαχείρισης, σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής λειτουργίας καθορίζει με απόφασή της τους τελικούς δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

7. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, η Επιτροπή Λειτουργίας δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα στην Επιτροπή Διαχείρισης την ενίσχυση ωφελούμενων και πέραν των ανωτέρω τιθέμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

8. Ο κατάλογος των δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου γνωστοποιείται στην επιτροπή διαχείρισης ανά εξάμηνο ούτως ώστε η σχετική λίστα δικαιούχων να επικαιροποιείται διαρκώς και συστηματικά.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικαιούχων
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται το προσωπικό και τους χώρους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και να τηρούν ότι προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό.
2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή δικαιολογητικό ζητηθεί από τον υπεύθυνο υπάλληλο του προγράμματος.
3. Ο κάθε δικαιούχος (άτομο ή οικογένεια) δικαιούται να λαμβάνει συγκεκριμένα προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες του, τα οποία θα ετοιμάζονται και παραδίδονται από το προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε πακέτο ή άλλη κατάλληλη συσκευασία.
4. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για ένα εξάμηνο, το οποίο επαναεπιβεβαιώνεται από την Υπηρεσία ανά εξάμηνο έως ένα έτος, με τη λήξη του οποίου θα κατατίθενται όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά για να επανεγκριθούν.
5. Δικαιούχος δύναται να απωλέσει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εφόσον συντρέχουν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Παραβεί τον παρόντα Κανονισμό.
β) Υποβάλει ψευδή δήλωση ή αναληθή ως προς την ακρίβειά τους δικαιολογητικά.
γ) δημιουργήσει πρόβλημα στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
δ) Εφόσον παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και δεν ενημερώσει αμέσως τον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου στην περίπτωση που αλλάξουν οι συνθήκες του δικαιούχου, ώστε να μην πληροί πλέον τα κριτήρια για τη λήψη των παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ΆΡΘΡΟ 9
Πόροι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Οι πόροι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από:
α) δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής.
β) τον προϋπολογισμό του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, εφόσον αυτό είναι οικονομικά εφικτό και έχει αποφασιστεί.
γ) οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων
δ) Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με δικαιούχο τον Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας.
2. Οι δωρεές και χορηγίες προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, καταχωρούνται στα οικεία βιβλία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με έκδοση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται στους δωρητές και χορηγούς.

ΆΡΘΡΟ 10
Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση
Για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
α) Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που προέρχονται από προμήθειες του Δήμου, εφόσον ο Δήμος έχει εντάξει τέτοια πρωτοβουλία στον προϋπολογισμό.
β) Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που προέρχονται από δωρεές χορηγίες ή ευρωπαϊκά προγράμματα.
γ) Βιβλίο καταγραφής των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
δ) Αναλυτική κατάσταση παραλαβής προϊόντων ανά δικαιούχο.

Κανονισμός Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου
Κανονισμός Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου