Τοπικο Συμβούλιο Οινόης

Κρίκη - Λινάρδου Σεβαστή Πρόεδρος
Τζανής Ιωάννης Αντιπρόεδρος
Σκόρδα Ευαγγελία Μέλος