Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΤΕ Τοπογράφου Μηχανικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι και 31/12/2021, για την κάλυψη των αναγκών στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα την ανακοίνωση, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aliaskou@mandras-eidyllias.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος που είναι η 09/02/2021.

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Γραφείο Τύπου

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧΑρχείο: pdf 922 kB
ΑίτησηΑρχείο: pdf 168 kB
Υπεύθυνη ΔήλωσηΑρχείο: pdf 554 kB