Νέα διαδικασία για αυτοψίες καμένων κτηρίων από την ΤΑΕΦΚ-ΔΑ και σημαντική επισήμανση για τους δικαιούχους του arogi.gov.gr

Νέα διαδικασία για αυτοψίες καμένων κτηρίων από την ΤΑΕΦΚ-ΔΑ και σημαντική επισήμανση για τους δικαιούχους του arogi.gov.gr

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση της  K.Y.A. οριοθέτησης των πληγεισών, από τις πυρκαγιές του Ιουλίου, περιοχών, τροποποιήθηκε η διαδικασία αιτήσεων για τη διενέργεια αυτοψίας (ΦΕΚ 5142/Β/21-08-2023, § 2.1).

Στο εξής, και εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όσοι επιθυμούν τη διενέργεια αυτοψίας στο κτήριό τους, και συγκεκριμένα ο/η ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτηρίου, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στον TΑΕΦΚ-ΔA:

  • Αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτήριο, συνοδευόμενη από
  • Τίτλους ιδιοκτησίας,
  • Οδοιπορικό σκαρίφημα
  • Φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου, που θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (TΑΕΦΚ-ΔA, Ευ. Κιούση 14, 19 100, Μέγαρα, τηλ. επικοινωνίας 2296081456). Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν στο mail: taefkda@civilprotection.gr με ψηφιακά υπογεγραμμένη αίτηση μέσω gov.gr (ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου) συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το Δελτίο αυτοψίας του Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α. είναι απαραίτητο δικαιολογητικό τόσο για την αίτηση αποζημίωσης έναντι στεγαστικής συνδρομής μέσω του arogi.gov.gr (προθεσμία 31/08/2023) όσο και για την αίτηση αποζημίωσης αντικατάστασης οικοσκευής μέσω του Δήμου (προθεσμία 01/09/2023).

Επισημαίνεται παράλληλα, στους δικαιούχους που έχουν ήδη Δελτίο Αυτοψίας του Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α. και έλαβαν/ θα λάβουν αποζημίωση (πρώτη αρωγή) έναντι στεγαστικής συνδρομής μέσω του arogi.gov.gr, ότι με την ίδια Κ.Υ.Α. καθορίστηκε η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει στον ΤΑΕΦΚ-ΔΑ ο/η ιδιοκτήτης/-τρια ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) της πληγείσας οικίας, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για ανακατασκευή ή επισκευή. Μετά την αίτηση του πληγέντα για χορήγηση Σ.Σ. και πριν την έγκριση χορήγησής της, ο Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α. θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τον συμψηφισμό της πρώτης αρωγής με την αναλογούσα Δωρεάν Κρατική Αρωγή.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση και φάκελος για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση του πληγέντος κτιρίου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος δωρεάν κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής μετά την εξέταση του φακέλου από τη ΓΔΑΕΦΚ, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης (που δόθηκε ως πρώτη αρωγή) επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν (Φ.Ε.Κ. 4899/Β/2023, άρθρο7, §3).

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

ΦΕΚ 5142/Β/21-08-2023Αρχείο: pdf 192 kB