Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας εμπλουτίζει τις υπηρεσίες του

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας εμπλουτίζει τις υπηρεσίες του

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας εμπλουτίζει τις υπηρεσίες του με τις εξής παροχές:

 1. Επίδομα  Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Αίτηση μπορούν να κάνουν πολίτες ανεξαρτήτως εθνικότητας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για ένταξη στο συγκεκριμένο επίδομα είναι:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να μην λαμβάνουν ή να μην δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων.
 • Να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα: Δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή δεκαπέντε (15)  μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.
 • Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή στην περίπτωση εγγάμων ή αντισυμβαλλομένων στο σύμφωνο συμβίωσης δεν υπερβαίνει το πόσο των 8.640 ευρώ.

* Η αίτηση μπορεί να είναι συμπληρωμένη με τα απαιτούμενα στοιχεία αλλά υπογράφεται πάντα ΕΝΩΠΙΟΝ του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας που κατατίθεται. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή.

 1.  έξοδα κηδείας υπερηλίκων ανασφάλιστων

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ανασφάλιστου υπερήλικα του ν.1296/1982 και του ν.4093/2012 , καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στον επιμεληθέντα της κηδείας, ύστερα από αίτηση του, έξοδα κηδείας μέχρι του ποσού των 800 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι για τους επιδοματούχους ανασφάλιστους υπερήλικες του ν.4387/2016, δεν χορηγούνται έξοδα κηδείας.

 1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 2. Πρωτότυπη και εξοφλημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών με συνημμένα τα παραστατικά αποδείξεων των επί μέρους εξόδων που έγιναν με εντολή και για λογ/σμό του αιτούντα.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι επιμελήθηκε την κηδεία του θανόντα και ότι δεν θα εισπράξει  τα έξοδα κηδείας από άλλο φορέα.
 4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας καταθετικού λογ/σμού Τράπεζας ή ΕΛΤΑ του αιτούντα από την οποία να προκύπτει με ευκρίνεια ο IBAN του λογαριασμού.
 5. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου  /  Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς του αιτούντα.
 6. Το βιβλιάριο υγείας του θανόντος, προκειμένου να ακυρωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ή σε περίπτωση απώλειάς του, σχετική υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα.

* Η αίτηση μπορεί να είναι συμπληρωμένη με τα απαιτούμενα στοιχεία αλλά υπογράφεται πάντα ΕΝΩΠΙΟΝ του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας που κατατίθεται. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΑ για την έκτακτη καταβολή αναπηρικών επιδομάτων
Ανακοίνωση ΟΠΕΚΑ για την έκτακτη καταβολή αναπηρικών επιδομάτων Βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ για την έκτακτη καταβολή αναπηρικών επιδομάτων ...
Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης νέων επαγγελματιών Ρομά
Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης νέων επαγγελματιών Ρομά Άρχισε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ρομά στο πλαίσιο ...
Ενημέρωση για το πρόγραμμα "Προσωπικός Βοηθός ΑΜΕΑ"
Ενημέρωση για το πρόγραμμα "Προσωπικός Βοηθός ΑΜΕΑ" Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης ενημερώνει ότι τέθηκε σε λειτουργία ...
Επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για νέους και νέες της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
Επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για νέους και νέες της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης, σας  ενημερώνει σχετικά με δράσεις ένταξης ...
Ενημέρωση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Ενημέρωση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Βρείτε στοεπισυναπτόμενο έγγραφοενημέρωση του Κέντρου Κοινότητας που αφορά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ...