Υποβολή αιτήσεων στο Δήμο για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για αντικατάσταση οικοσκευής κύριας ή δευτερεύουσας πληγείσας κατοικίας από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2023

Υποβολή αιτήσεων στο Δήμο για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για αντικατάσταση οικοσκευής κύριας ή δευτερεύουσας πληγείσας κατοικίας από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2023

Με την υπ. αρ. 31 ΕΞ2023 (ΦΕΚ 5072/Β/16.08.2023) απόφαση «Τροποποίηση της Απόφασης για τη Διαδικασία Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από Φυσικές Καταστροφές» τροποποιήθηκε και καθορίστηκε η διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στα πληττόμενα από την πυρκαγιά νοικοκυριά, σε συνεργασία με τους Δήμους.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η καταβολή αποζημιώσεων ως εξής: (α) οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του, προσαυξημένο ανάλογα για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με ειδικές ανάγκες, (β) οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας κατοικίας, ενώ η εν λόγω ενίσχυση περιορίζεται στο 50% για τις περιπτώσεις δευτερεύουσας κατοικίας, και (γ) οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67%) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή. 

Οι δικαιούχοι πολίτες θα πρέπει, εντός προθεσμίας 45 ημερών από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, δηλαδή έως 1η Σεπτεμβρίου 2023, να υποβάλλουν στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας:

 1. Αίτηση του υποψήφιου δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (η οποία επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης), σύμφωνα με το Πρότυπο Αίτησης Χορήγησης Οικον. Ενίσχυσης
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης του δικαιούχου (π.χ. διαβατήριο).
 3. Εξουσιοδότηση θεωρημένη από τo gov.gr σε περίπτωση που ο υποβάλλων την αίτηση δεν είναι ο δικαιούχος.
 4. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει,  από την οποία θα προκύπτει:
  α) ότι η πληγείσα οικία δηλώθηκε ως κύρια οικία (ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη) ή δευτερεύουσα ιδιόκτητη κατοικία
  β) ο αριθμός των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου
 5. Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει, για τις περιπτώσεις ιδιόκτητης κατοικίας.
 6. Δελτίο επανελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, εφόσον έχει διενεργηθεί αυτοψία από την ΓΔΑΕΦΚ.
 7. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (υποχρεωτικά όταν δεν υπάρχει Δελτίο Αυτοψίας της ΓΔΑΕΦΚ).
 8. Σε περίπτωση που η πληγείσα οικογένεια είναι πολύτεκνη ή αποτελείται από ένα ή περισσότερα άτομα  με αναπηρία, αποδεικτικά των παραπάνω (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης / Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ).
 9. Σε περίπτωση που ο αιτών της αποζημίωσης (χρήστης πληγέντος ακινήτου) είναι ο ενοικιαστής, αντίγραφο του μισθωτηρίου από ΑΑΔΕ.
 10. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι, σύμφωνα με το Πρότυπο Εξουσιοδότησης για συνιδιοκτησία.
 • Ο Αιτών οφείλει επίσης να υπογράψει το έντυπο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ», το οποίο συμπληρώνεται από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, σύμφωνα και με τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται από τον υποψήφιο Δικαιούχο. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος της υπ. αρ. 31 ΕΞ2023 (ΦΕΚ 5072/Β/16.08.2023) απόφασης. Σε περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας, το προσδιοριζόμενο ποσό μειώνεται κατά 50%.

 

Επισημαίνεται ότι:

 • Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ως άνω ΦΕΚ, σε περίπτωση που έχει διενεργηθεί αυτοψία από την ΓΔΑΕΦΚ, δεν απαιτείται η διενέργεια αυτοψίας από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την πραγματοποίηση αυτοψίας, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Παράλληλα, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, κατά περίπτωση, συμπληρωματικά στοιχεία, π.χ. φωτογραφίες των καμένων οικοσκευών πριν και μετά την πυρκαγιά, αναλυτική καταγραφή οικοσκευής που καταστράφηκε  κ.ά.
 • Στον αριθμό των μελών του νοικοκυριού δεν συνυπολογίζεται η εποχική ή περιοδική συνοίκηση.
 • Η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών κύριας κατοικίας ή δευτερεύουσας κατοικίας (μειωμένη κατά 50%) και όχι κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. καταστήματα, βιοτεχνίες, θερμοκήπια κ.λπ.)
 • Οι εκτιμήσεις των ζημιών (Κατηγορία Α’ μικρών ζημιών – «ΠΡΑΣΙΝΗ», Κατηγορία Β’ μεσαίων ζημιών – «ΚΙΤΡΙΝΗ» και Κατηγορία Γ’ μεγάλων ζημιών – «ΚΟΚΚΙΝΗ») βάσει των οποίων θα κριθεί το ύψος των αποζημιώσεων αναφέρονται:
  • Στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης. Δε συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.)
  • Στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός κ.λπ.)

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι δικαιούχοι να υποβάλλουν άμεσα στον Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας τις αιτήσεις τους με τα παραπάνω συνημμένα δικαιολογητικά, προκειμένου να περιληφθούν στο αίτημα επιχορήγησης που θα αποστείλει ο Δήμος προς την ΓΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρότυπο Αίτησης Χορήγησης Οικον. ΕνίσχυσηςΑρχείο: pdf 853 kB
ΦΕΚ 5072/Β/16.08.2023Αρχείο: pdf 290 kB
Πρότυπο Εξουσιοδότησης για συνιδιοκτησίαΑρχείο: pdf 344 kB
Έντυπο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣΑρχείο: pdf 273 kB
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣΑρχείο: pdf 121 kB