Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Αναρτήθηκε 21/10/2022
Συνημμένα Αρχεία
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» Αρχείο: zip 16,1 MB
Ανάρτηση νέου xml αρχείου λόγω σφαλματος στο αρχικώς αναρτηθέν (27/10/2022) Αρχείο: zip 17,0 kB