ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΛΙΩΝ

Αναρτήθηκε 24/12/2021

Συστημικός Αριθμός: 181014

www.promitheus.gov.gr

Συνημμένα αρχεία:

ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΛΙΩΝ