Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας - Ειδυλλίας

Αναρτήθηκε 17/02/2023

Βρείτε στα επισυματόμενα έγγραφα την ανακοίνωση, την αίτηση και το παράρτημα ανακοινώσεων που αφορούν τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας - Ειδυλλίας. 

Συνημμένα Αρχεία
ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ 1_ΠΕ Αρχείο: docx 55,9 kB
ΣΜΕ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 6-7-2021 Αρχείο: docx 199,6 kB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2023 Αρχείο: pdf 608,5 kB