Μεταδημότευση οικογένειας στο Δήμο Μάνδρας

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Οι ενδιαφερόμενοι κάνουν αίτηση προς το Δήμο Μάνδρας, με τις γνήσιες υπογραφές όλων των ενήλικων ατόμων της οικογένειας, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και θα πρέπει να είναι πρόσφατα.

  • Βεβαίωση του Δήμου Μάνδρας ότι κατοικούν στη Μάνδρα πλέον της διετίας {βεβαίωση μονίμου κατοικίας}.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο ή την κοινότητα που είναι τώρα εγγεγραμμένη η οικογένεια με σκοπό χρήσης για μεταδημότευση. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρες με όλα τα στοιχεία, δηλαδή ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και γένος μητέρας, πλήρης ημερομηνία γεννήσεως και απαραίτητα στοιχεία γάμου. Εάν δεν υπάρχουν στο πιστοποιητικό τα στοιχεία, τότε απαιτείται α) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και β) για το γάμο, Ληξιαρχική πράξη γάμου.

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να είναι παρόντα όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας. Εάν δεν παρευρεθούν όλοι, τότε πρέπει αυτός που θα τους εκπροσωπήσει να έχει θεωρημένη εξουσιοδότηση από την Αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή ή το γνήσιο της υπογραφής τους πάνω στην αίτηση θεωρημένο από την Αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή. Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει εντός 2-3 ημερών τη σχετική απόφαση Δημάρχου που θα αναφέρει την εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο, την οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ταχυδρομικώς.
(γίνεται και από το ΚΕΠ)