Μεταβολή οικογενειακής μερίδας λόγω θανάτου

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στο Δημοτολόγιο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Ληξιαρχική πράξη θανάτου