Πολιτογράφηση

1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης συμπληρωμένο

2. Έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης
3. Ακριβές αντίγραφο της Δήλωσης Πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή γίνεται ενώπιον του Δημάρχου με την παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.
4. Ακριβές αντίγραφο όλων των σελίδων του ισχύοντος διαβατηρίου, ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας. Επιπλέον, φωτοτυπίες όλων των σελίδων των διαβατηρίων της τελευταίας πενταετίας.
5. Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος τίτλου διαμονής στην Ελλάδα πλην των προσωρινών.

Επιπλέον βεβαιώσεις νόμιμων διαμονών στην Ελλάδα κατά την τελευταία επταετία και συγκεκριμένα:

Παλαιότερες άδειες παραμονής συνεχόμενες ή βεβαιώσεις που θα τις παραλάβετε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που τις έχουν εκδώσει, καθώς και τις αποφάσεις της Περιφέρειας (νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση) για τις άδειες παραμονής, που έχει εκδώσει, που να αποδεικνύουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στη χώρα για επτά (7) συνεχή έτη πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.5, παρ2α του Ν.3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.2 του Ν.3838/2010, ή για πέντε (5) συνεχή έτη έως 24/03/2010 σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.3838/2010.
Σημειώνουμε ότι: α) οι κάτοικοι ιθαγένειας κράτους μέλους της Ε.Ε, ο σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο, ό έχων τη γονική μέριμνα τέκνου Ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον δεν αποκτήθηκε λόγω φοίτησης στην Ελλάδα, ο αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας και ο ανιθαγενής αρκεί να αποδείξει ότι διαμένει νόμιμα για τρία (3) έτη στην Ελλάδα και (β) δεν απαιτείται χρόνος για τους ομογενείς αλλοδαπούς και για όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα.

Ειδικά για τους πολιτικούς πρόσφυγες
Δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας ή των μελών οικογένειας κατόχων τέτοιου δελτίου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Π.Δ61/1999 (ΦΕΚ 63Α) καθώς και των Π.Δ90/2008 (ΦΕΚ 138Α), 96/2008 (ΦΕΚ 152Α), 167/2008 (ΦΕΚ 223Α) και 81/2009 (ΦΕΚ 99Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Για τους ανιθαγενείς
Ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό δελτίο που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, ο οποία έχει κυρωθεί με τον Ν.139/1975 (ΦΕΚ 176Α).
Για τους ομογενείς
Δελτίο ή τίτλο διαμονής ομογενούς κάθε τύπου που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

6. Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να είναι επικυρωμένο αρμοδίως (επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης-apostille- για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην Σύμβαση και για τις λοιπές επικύρωση από τις Ελληνικές προξενικές αρχές στην αλλοδαπή ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου). Η επικύρωση γίνεται επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου. Τα πιστοποιητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση από την μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή από (Έλληνα) δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Αν ο αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η απόφαση χορήγησης σε αυτόν πολιτικού ασύλου.

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επικυρωμένο και μεταφρασμένο όπως αναλύεται ανωτέρω.
8. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α)
9. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους, καθώς και αντίγραφα των δηλώσεων ή των εκκαθαριστικών των τελευταίων πέντε ετών.

10. Παράβολο με την μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου είσπραξης τύπου Α΄, το οποίο ορίζεται ως εξής:

α) για την υποβολή αρχικής αίτησης 700 ευρώ

β) για την εκ νέου υποβολή αίτησης πολιτογράφησης, μετά από έκδοση απορριπτικής απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών, το οφειλόμενο παράβολο περιορίζεται στα 200 ευρώ,

γ) για αιτήσεις ομογενών, κατόχων ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων και ανιθαγενών, 100 ευρώ (είτε για αρχική, είτε για επανυποβολή).

Επιπλέον προκειμένου η Υπηρεσία μας να βεβαιώσει το νόμιμο χρόνο παραμονής στη χώρα, παρακαλούμε να προσκομίσετε:

Α. Κάθε έγγραφο δημόσιου χαρακτήρα από το οποίο να προκύπτει ότι έχετε καταστήσει (για τουλάχιστον πέντε (5) συνολικά χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης) τη χώρα σταθερό επίκεντρο των βιοτικών σας δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.22 του Ν.3838/2010. Ενδεικτικά τέτοια έγγραφα μπορεί να είναι ταξιδιωτικά έγγραφα, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, έγγραφα που εκδίδουν ασφαλιστικά ταμεία, σχολεία ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκκαθαριστικά σημειώματα ή φορολογικές δηλώσεις κλπ.

Β. Υπεύθυνη δήλωση των αφιξοαναχωρήσεών σας για το χρονικό διάστημα, καθώς και τα πρωτότυπα διαβατήριά σας για έλεγχο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
α) Η υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γίνεται κατόπιν ραντεβού.
β) Έντυπα αιτήσεων μπορεί να προμηθευτεί ο ενδιαφερόμενος και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.ypes.gr/