Δήλωση Διαζυγίου

Γενικές Πληροφορίες

Η καταχώριση γίνεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.

Προθεσμία Δήλωσης: Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του διαζευκτηρίου από την Αρχιεπισκοπή ή από την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης για τη λύση του γάμου.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: οι σύζυγοι ( ο ένας εκ των δύο) η τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (πάντα με επίδειξη ταυτότητας).

Απαιτούμενα Έγγραφα

Για θρησκευτικό γάμο:

  • Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης
  • Διαζευκτήριο της Αρχιεπισκοπής
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ διαζευχθέντων

Για Πολιτικό γάμο:

  • Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης
  • Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα
  • Πιστοποιητικό για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων.
  1. Η υπηρεσία είναι δυνατό να ζητήσει και άλλα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση
  2. Αν δήλωση γίνει καθυστερημένα ,μετά της 30 ημέρες, επιβάλλεται πρόστιμο 100€, ενώ αν γίνει αργότερα από 90 ημέρες 300€.