Δήλωση Γέννησης

Γενικές Πληροφορίες

Κάθε γέννηση που συμβαίνει ως γεγονός στα όρια του Δήμου δηλώνεται στο τοπικό Ληξιαρχείο

Προθεσμία Δήλωσης: Εντός 10 ημερών από τον τοκετό. Αν η δήλωση γίνει καθυστερημένα μετά τις 10 ημέρες, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ αν γίνει αργότερα από 90 ημέρες 300 ευρώ.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό. Η δήλωση μπορεί να γίνει και από άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

  • Αν πρόκειται για το 1ο παιδί και οι γονείς έχουν διαφορετικές οικογενειακές μερίδες πρέπει να κάνουν κοινή δήλωση για την δημοτικότητα του παιδιού μέσα στην προθεσμία δήλωσης της γέννησης (άρθρο 15 του ν. 3463/2006)
  • Αν δεν γίνει δήλωση δημοτικότητας μέσα στο 10ημερο από την γέννηση, το παιδί παίρνει την δημοτικότητα του πατέρα

Οι αλλοδαποί, χρειάζεται να προσκομίσουν διαβατήρια, μεταφρασμένα πιστοποιητικά ή μεταφρασμένο πιστοποιητικό γάμου.

Απαιτούμενα Έγγραφα

  • Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου)
  • Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων
  • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, (αν πρόκειται για το 1ο παιδί) που ήδη υπάρχει από την τέλεση του γάμου των γονέων (Πολλές φορές η πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων αναφέρεται στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου
  • ΑΦΜ, ΑΜΚΑ γονέων