Δήλωση Βάπτισης

Δικαιολογητικά

1η Περίπτωση:

Αν η βάπτιση έχει γίνει στην Ελλάδα:

  • Βεβαίωση ιερέα ή έκθεση βάπτισης από το ληξίαρχο του δήμου στην περιοχή του οποίου είναι η εκκλησία όπου τελέστηκε η βάπτιση
  • Αστυνομική ταυτότητα

2η Περίπτωση:

Αν η βάπτιση έχει γίνει στο εξωτερικό:

  • Πιστοποιητικό βάπτισης θεωρημένο από την αντίστοιχη εκκλησία στην Ελλάδα

Παρατηρήσεις

  • Υπόχρεοι να δηλώσουν την βάπτιση είναι και οι δύο γονείς ή ο ένας γονέας, με εξουσιοδότηση του άλλου ή πρόσωπο μέχρι γ΄ βαθμού συγγένειας εξ’ αίματος ή ο ανάδοχος ή τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή ο ίδιος εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.
  • Η προθεσμία δήλωσης βάπτισης είναι 90 ημέρες από την τέλεση. Αν γίνει μετά τις 90-108 ημέρες, πρόστιμο 4,50€, συν 20% υπέρ του ΟΓΑ ήτοι σύνολο 5,40€. Αν γίνει δήλωση μετά τις 180 ημέρες, πρόστιμο 13€ συν 20% υπέρ ΟΓΑ, ήτοι σύνολο 15,60€