Διόρθωση Ηλικίας

Γενικές Πληροφορίες

Διόρθωση ηλικίας γυναικών.

Απαιτούμενα Έγγραφα

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (που να έχει συνταχθεί μέσα σε 90 μέρες από τη γέννηση)
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία της σελίδας από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας από την οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία και χρονολογία γέννησης
  • Αρνητική βεβαίωση (αν κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν μπορεί να εκδοθεί)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του πατέρα της ενδιαφερόμενης με όλα τα αδέλφια της και την ημερομηνία γέννησής τους)
  • Βεβαίωση διευθυντή σχολείου (από τα τηρούμενα στο σχολείο μαθητολόγια περί της ηλικίας και του έτους φοίτησης στο σχολείο)
  • Αστυνομική ταυτότητα.