Κωλύματα γάμου

1. Άρθρο 1350 Α.Κ.: Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Άρθρο 1351 Α.Κ.: Ο ανίκανος για δικαιοπραξία δεν μπορεί να συνάψει γάμο.

3. Άρθρο 1352 Α.Κ.: Το πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική αντίληψη συνάπτει γάμο με την συναίνεση του Αντιλήπτορα.

4. Άρθρο 1354 Α.Κ.: Εμποδίζεται η τέλεση γάμου πριν λυθεί αμετάκλητα και ακυρωθεί ο υπάρχον γάμος

5. Άρθρο 1356 Α.Κ.: Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αίματος κατ’ ευθείαν γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και τετάρτου βαθμού.

6. Άρθρο 1357 Α.Κ.: Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ’αγχιστείας κατ’ ευθείαν γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και τρίτου βαθμού.

7. Άρθρο 1360 Α.Κ.: Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ υιοθετημένου και του ατόμου που τον υιοθέτησε ή των κατιόντων του. Το κώλυμα υπάρχει και μετά τη λύση της υιοθεσίας.