Άδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς (Ν.1250/1982)

1. Άδεια γάμου από την αντίστοιχη χώρα μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και αν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης η επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE (ειδική σφραγίδα που τοποθετείται από την αρμόδια υπηρεσία), ενώ εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την Πρεσβεία του αλλοδαπού στην Ελλάδα, στη συνέχεια θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφραση του.

2. Βεβαίωση Αγαμίας από την Πρεσβεία της χώρας τους μεταφρασμένη στα Ελληνικά και Βεβαίωση από την Πρεσβεία της χώρας τους, ότι δεν υπάρχει κώλυμα γάμου μεταφρασμένη στα Ελληνικά

3. Για τους Σύριους χρειάζεται ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα, διαφορετικά ο γάμος δεν θεωρείται ισχυρός.

4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και αν η χώρα προέλευσης έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης η επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE, ενώ εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την αντίστοιχη Πρεσβεία στην Ελλάδα, στη συνέχεια θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφρασή του.

5. Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει.

6. Διαβατήριο και φωτοτυπία αυτού

7. Λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή φορολογική δήλωση που αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία

8. Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) 15 €, ένα για κάθε άδεια γάμου

9. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα Τα ονόματα στην εφημερίδα θα πρέπει να είναι με ελληνικά γράμματα.

 

*Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από την Πρεσβεία Ισχύουν για δυο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης τους.

**Οι αλλοδαποί, προκειμένου να πάρουν άδεια για πολιτικό γάμο θα πρέπει να είναι  κάτοχοι άδειας παραμονής (άρθρο 31, παρ.2 του Ν.1975/1991).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τους αλλοδαπούς που έχουν υποβάλλει αίτηση για πολιτικό άσυλο:

Με βάση την Εγκύκλιο 21/2009 του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρει: «Επιπλέον τόσο από την Σύμβαση της Γενεύης όσο και από το συναφές Πρωτόκολλο της Ν.Υόρκης (κυρωτ.Ν.Δ.3989/1959 και Α.Ν.389/1968) ρυθμίζονται περιοριστικώς τα δικαιώματα των προσφύγων διαρκούσης της διαδικασίας εξέτασης της σχετικής αιτήσεως κατ ́εξίσωση προς τα αντίστοιχα των ημεδαπών και ότι στα δικαιώματα αυτά δεν περιλαμβάνονται και εκείνα που συνάπτονται με την καθίδρυση της έγγαμης σχέσης.», δεν μπορεί να εκδοθεί Άδεια Τελέσεως Πολιτικού Γάμου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Χρειάζεται Βεβαίωση από τα Ηνωμένα Έθνη (Σκουφά 59), η οποία θα αναφέρει ότι ο μελλόνυμφος έχει γίνει δεκτός ως πολιτικός πρόσφυγας