Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό

(Ν. 1250/1982)

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο ή την Κοινότητα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά. Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται το άτομο το οποίο θα εξουσιοδοτηθεί στην ειδική αίτηση του Ελληνικού Προξενείου.

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης.

2. Απόφαση Διαζυγίου για τους διαζευγμένους.

3. Πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση χηρείας

4. Ειδική Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση &  Εξουσιοδότηση Ελληνικού Προξενείου της χώρας που διαμένει. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας από το εξουσιοδοτούμενο

άτομο.

5. Παράβολο δημοσίου15€, ένα για κάθε άδεια γάμου.

6. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο).