Αίτημα για καθαρισμό γειτονικού οικοπέδου ή κτίσματος

Γενικές Πληροφορίες

  • Ο καθαρισμός των οικοπέδων είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών.
  • Σε περίπτωση αιτήματος από γείτονες ή άλλον δημότη , ο Δήμος ενημερώνει τον ιδιοκτήτη για τον καθαρισμό. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, ο Δήμος αναλαμβάνει τον καθαρισμό και χρεώνει τα έξοδα στον ιδιοκτήτη.

Απαιτούμενα Έγγραφα

Αίτηση προς την Υπηρεσία