Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθ.83, για:

i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, ιι) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου, iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,

ιι) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,

iii)  τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,

iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,

ν)   το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..

2.  Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητας της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. Η έκθεση περιλαμβάνει και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των συνεδριάσεων, την συμμετοχή των μελών της, τα θέματα που συζητήθηκαν και τις ληφθείσες αποφάσεις. Υπεύθυνος για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων είναι ο Πρόεδρός της. Στην εν λόγω έκθεση ενσωματώνονται, ως παράρτημα, και σχετικές παρατηρήσεις που υποβάλουν τα μέλη της. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει την έκθεση εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους και την κοινοποιεί στα μέλη της προκειμένου αυτά να του υποβάλουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους εντός της πρώτης εβδομάδας του Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, εντός της δεύτερης εβδομάδας του Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος υποβάλει το πλήρες κείμενο της ετήσιας έκθεσης στο δημοτικό συμβούλιο και μεριμνά για τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα του δήμου.

3.   Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων

4.   Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.

5.  Η επιτροπή ποιότητας ζωής πρέπει να λαμβάνει υπ'όψιν της για την διαμόρφωση της εισήγησης της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα της παρ.1 περ. γ του άρθρου 83 του Ν.3852/10 καθώς και για τα θέματα της παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 τις σχετικές προτάσεις της οικείας δημοτικής ή τοπικής αντιστοίχως κοινότητας.