Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου, τη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας, και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

 1. Γενικός γραμματέας
 2. Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου
 3. Αυτοτελές γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 4. Νομική Υπηρεσία
 5. Αυτοτελές γραφείο Διαφάνειας
 6. Αυτοτελές γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
 7. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
 8. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και  Οργάνωσης

     β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας(ΤΠΕ)

9.  Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής

β) Γραφείο Αλιείας

γ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

δ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού

10. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα:

α) Γραφείο Κοινωνικής Πολίτικής και Ισότητας των δύο φύλων

β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α)Τμήμα Πολεοδομίας

β)Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

γ)Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

δ)Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

β) Τμήμα Διοικητικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

γ) Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

δ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

ε) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

στ) Τμήμα ΚΕΠ

 1. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

γ) Τμήμα Ταμείου

 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων

β) Τμήμα Ηλεκτρολογικών Έργων και Σηματοδότησης

γ) Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

δ) Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα των δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ

 1. Τμήμα ΚΕΠ
 2. Γραφείο Καθαριότητας
 3. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 4. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ

 1. Τμήμα ΚΕΠ
 2. Γραφείο Καθαριότητας
 3. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 4. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ

 1. Τμήμα ΚΕΠ
 2. Γραφείο Καθαριότητας
 3. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 4. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων