Αναρτήσεις στη Διάυγεια

Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις παρέχονται από τη Διαύγεια σε μορφή rss.
Μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις εδώ

ΑΔΑ: 6ΨΒΚΩΛΑ-Ν1Ω

Ημερομηνία: 13/08/2019 11:36:34
Τύπος: ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Θέμα: Ανακατασκευή οδών & ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Κ. Ερυθρών (1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)

ΑΔΑ: ΨΚ3ΝΩΛΑ-ΙΨΓ

Ημερομηνία: 13/08/2019 11:34:43
Τύπος: ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΑΔΑ: Ψ0Σ8ΩΛΑ-0ΔΞ

Ημερομηνία: 13/08/2019 11:32:53
Τύπος: ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΔΑ: ΩΤΝΤΩΛΑ-ΔΙΨ

Ημερομηνία: 13/08/2019 11:30:31
Τύπος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΔΑ: 6ΦΟΦΩΛΑ-81Ο

Ημερομηνία: 13/08/2019 11:27:56
Τύπος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΔΑ: 6ΒΖΟΩΛΑ-2Χ8

Ημερομηνία: 13/08/2019 11:25:40
Τύπος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

ΑΔΑ: Ω360ΩΛΑ-ΧΣ9

Ημερομηνία: 13/08/2019 11:23:42
Τύπος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

ΑΔΑ: Ψ1ΒΒΩΛΑ-2Φ0

Ημερομηνία: 13/08/2019 11:19:22
Τύπος: ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΩΓΑΗΩΛΑ-Ψ4Η

Ημερομηνία: 13/08/2019 11:15:07
Τύπος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

ΑΔΑ: Ω11ΕΩΛΑ-2Γ8

Ημερομηνία: 13/08/2019 11:12:20
Τύπος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)