Εγγραφή αδήλωτου στα μητρώα αρρένων

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα :

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης
• Αρνητική βεβαίωση από το Δήμο όπου όφειλε να είναι εγγεγραμμένος
• 2 φωτογραφίες
• Οικογενειακή κατάσταση των γονέων

Για ανηλίκους είναι υποχρεωτικό να είναι ο πατέρας ήδη δημότης. Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά στέλνονται στην Αποκεντρωμένη Δ. Αττικής, όπου και λαμβάνεται η σχετική απόφαση