Έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας

  • Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο, συμπληρώνοντας επίσης και μια Δήλωση του Ν.1599/86.

Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται αυθημερόν