Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών

Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Ένορκη βεβαίωση από Συμβολαιογράφο ή Υπεύθυνη δήλωση 2(δύο) μαρτύρων
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Η αίτηση γίνεται στο Δημοτολόγιο και μπορεί να την κάνει συγγενής μέχρι και Γ βαθμού με ταυτότητα. Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος τότε χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή ή κάποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει οτι αυτός έχει έννομο συμφέρον (πχ. Αντίγραφο διαθήκης κτλ). Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται σε 3 ημέρες και αποστέλλεται ταχυδρομικώς στον ενδιαφερόμενο ή παραλαμβάνεται από τον ίδιο.