Πιστοποιητικό Στρατιωτικών Σχολών

• Δυο φωτογραφίες όπως αναφέρει η εγκύκλιος
• ταυτότητα
• (Αίτηση των ιδίων, οι άνδρες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων του Δήμου)