Έκδοση πιστοποιητικού για ταυτότητα (συμπληρωμένα τα 12 έτη)

Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας κάποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ βιβλιάριο υγείας).

Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται αυθημερόν.