Προσθήκη πατρωνύμου ή επωνύμου πατέρα στα μητρώα αρρένων

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Για τέκνα εκτός γάμου (χωρίς αναγνώριση)

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στην Αποκεντρωμένη Δ. Αττικής.

Για τέκνα εκτός γάμου (αναγνωρισμένα)

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα εξής:

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης
• Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης

Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά στέλνονται στην Αποκεντρωμένη Δ. Αττικής, όπου και λαμβάνεται η σχετική απόφαση