Προσθήκη πατρωνύμου ή επωνύμου πατέρα

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Για τέκνα εκτός γάμου (αναγνωρισμένα)

Για άνδρες
Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα εξής:

  •  Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία
  •  Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης

Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά στέλνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπου και λαμβάνεται η σχετική απόφαση.

Για γυναίκες

Η ενδιαφερόμενη κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας:

  •  Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία που να αναγράφει επιπλέον το στοιχεία της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης.

Για τέκνα εκτός γάμου (χωρίς αναγνώριση)
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η κάνει σχετική αίτηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.