Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, προς το Δήμο Μάνδρας προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα.

  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ
  • Φωτοαντίγραφο φορολογικών δηλώσεων Ε1 των δύο τελευταίων ετών
  • Αστυνομική ταυτότητα

Η βεβαίωση βγαίνει αυθημερόν.
(γίνεται και από το ΚΕΠ)