Δήλωση Γάμου

Γενικές Πληροφορίες

Η Δήλωση γίνεται στον τόπο που έγινε ο γάμος. Εντός 40 ημερών από την τέλεση του. Αν η δήλωση γίνει καθυστερημένα μετά τις 40 ημέρες, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100€, ενώ αν γίνει αργότερα από 90 ημέρες 300€. Υπόχρεος είναι  ένας  από τους δύο συζύγους.

Απαιτούμενα Έγγραφα

  • Δήλωση γάμου του ιερέα ή Δημάρχου (σε περίπτωση πολιτικού γάμου)
  • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου
  • Αστυνομική αυτότητα και των δύο ή άδειας παραμονής ή διαβατήριο
  • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των συζύγων

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για δήλωση γάμου
1η Περίπτωση:
Αν έχει συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη γάμου από τον Έλληνα Πρόξενο

Ληξιαρχική πράξη γάμου (προξενική)
Πρόστιμο δεν επιβάλλεται όταν πρόκειται για μεταγραφή

2η Περίπτωση:
Αν έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γάμου από ξένο ληξίαρχο:

Ληξιαρχική Πράξη γάμου (ξενόγλωσση)
Επίσημη μετάφραση της ξενόγλωσσης ληξιαρχικής πράξης γάμου
Πιστοποιητικό εγγραφής του ενός των συζύγων στα δημοτολόγια δήμου ή Κοινότητας ή κυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του
Η ξενόγλωσση ληξιαρχική πράξη γάμου , αν το Κράτος που την έχει εκδώσει έχει προσχωρήσει στη σύμβαση της ΧΑΓΗΣ, πρέπει να φέρει επ' αυτής και τη σχετική σφραγίδα ( APOSTILLE )
Πρόστιμο: Δεν επιβάλλεται όποτε και αν μεταγραφεί
Η δήλωση στις ανωτέρω περιπτώσεις (1) και (2) γίνεται από οποιοδήποτε πρόσωπο ή και δι' αλληλογραφίας

3η Περίπτωση:
Αν υπάρχει πιστοποιητικό (βεβαίωση) τέλεσης γάμου, που έχει εκδοθεί από την οικεία Εκκλησία:

Πιστοποιητικό (βεβαίωση) της οικείας Εκκλησίας για την τέλεση του γάμου και αν είναι ξενόγλωσση, επίσημη μετάφρασή της
Θεώρηση της υπογραφής του Ιερέα ή Ιερουργού που υπέγραψε το πιστοποιητικό (βεβαίωση). (Π.χ. για το γάμο που τελέστηκε κατά το Χ.Ο. δόγμα, από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος-Ιασίου 1 και Γενναδίου-Αθήνα, ΜΟΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ, τηλ.210-7238169)
Πιστοποιητικό εγγραφής του ενός των συζύγων στο δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας ή κυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του
Έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για εκπρόθεσμη καταχώρηση στα ληξιαρχικά βιβλία
Πρόστιμο:
Αν η δήλωση γίνει μέσα σε 40 ημέρες από την τέλεση του γάμου, δεν επιβάλλεται πρόστιμο
Αν γίνει μετά τις 40 ημέρες και μέχρι 130 ημέρες, πρόστιμο 4,50 ευρώ, συν 20% υπέρ του ΟΓΑ ήτοι σύνολο 5,40 ευρώ
Αν γίνει η δήλωση μετά τις 130 ημέρες, πρόστιμο 13 ευρώ συν 20% υπέρ του ΟΓΑ, ήτοι σύνολο 15,60 ευρώ
ΥΠΟΧΡΕΟΙ για τη δήλωση του γάμου στην ανωτέρω περίπτωση (3) είναι ένας εκ των συζύγων ή άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (άρθρο 10 Ν.344/1976)

4η Περίπτωση:
Αν ο γάμος είναι πολιτικός και δεν συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη από Έλληνα Πρόξενο ή τις επιχώριες αρχές:

Πράξη τέλεσης πολιτικού γάμου
Επίσημη μετάφραση της στα Ελληνικά αν είναι ξενόγλωσση
Έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για εκπρόθεσμη καταχώρηση
Πρόστιμο: (βλέπετε ανωτέρω περίπτωση Α3 ε')
ΥΠΟΧΡΕΟΙ για τη δήλωση του γάμου, στην ανωτέρω περίπτωση (4) είναι ένας εκ των συζύγων ή άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (άρθρο 10 Ν.344/1976)