Διόρθωση Ληξιαρχικών Πράξεων

Γενικές Πληροφορίες

Όλα τα στοιχεία που υπάρχουν σε μία ληξιαρχική πράξη μπορούν να διορθωθούν εφόσον είναι λανθασμένα. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται ποικίλουν ανάλογα την περίπτωση. Στις πιο πολλές περιπτώσεις χρειάζεται Πρωτοβάθμια Δικαστική Απόφαση συνοδευμένη με το Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας αυτής.

Η αίτηση διόρθωσης γίνεται στο ληξιαρχείο αυτοπρόσωπος από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή με αντιπρόσωπο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Απαιτούμενα Έγγραφα

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου