Έκδοση Ληξιαρχικής πράξης βαπτίσεως

Γενικές Πληροφορίες

Η δήλωση βάπτισης καταχωρείται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο βάπτισης

Η βάπτιση μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης ή να συνταχθεί έκθεση στον τόπο βάπτισης (με επί πλέον δικαιολογητικό την ληξιαρχική πράξη γέννησης) και η οποία έκθεση διαβιβάζεται στον ληξίαρχο του τόπου γέννησης.

Προθεσμία δήλωσης: Εντός 90 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης
Υπόχρεοι για τη δήλωση:

  • οι γονείς του παιδιού,
  • ο ίδιος ο βαπτισθείς,

Απαιτούμενα Έγγραφα

  • Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.
  • Ταυτότητα του δηλούντα
  • Υπεύθυνες δηλώσεις των 2 γονέων ή

Υπεύθυνη δήλωση του ενός εξ’ αυτών εφόσον είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να αναφέρεται το όνομα των τέκνων.

Γενικές Πληροφορίες

Η δήλωση βάπτισης καταχωρείται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο βάπτισης

Η βάπτιση μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης ή να συνταχθεί έκθεση στον τόπο βάπτισης (με επί πλέον δικαιολογητικό την ληξιαρχική πράξη γέννησης) και η οποία έκθεση διαβιβάζεται στον ληξίαρχο του τόπου γέννησης.

Προθεσμία δήλωσης: Εντός 90 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης
Υπόχρεοι για τη δήλωση:

  • οι γονείς του παιδιού,
  • ο ίδιος ο βαπτισθείς,

Απαιτούμενα Έγγραφα

  • Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.
  • Ταυτότητα του δηλούντα
  • Υπεύθυνες δηλώσεις των 2 γονέων ή

Υπεύθυνη δήλωση του ενός εξ’ αυτών εφόσον είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να αναφέρεται το όνομα των τέκνων.