Λύση γάμου - διαζύγιο

Γενικές Πληροφορίες

Η καταχώριση γίνεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.

Προθεσμία Δήλωσης: Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του διαζευκτηρίου από την Αρχιεπισκοπή ή από την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης για τη λύση του γάμου

Υπόχρεοι για τη δήλωση: οι σύζυγοι (ο ένας εκ των δύο) ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (πάντα με επίδειξη ταυτότητας).

Απαιτούμενα Έγγραφα

Για θρησκευτικό γάμο:

  • Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης,
  • Διαζευκτήριο της Αρχιεπισκοπής

Για Πολιτικό γάμο:

  • Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης,
  • Έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης
  • πιστοποιητικό για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων.